Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το πράσινο φως για τον αποκλειστικό έλεγχο μέρους της Creta Farms από την BELLA μέσω της Impala Hellas.

Εγκρίθηκε ο αποκλειστικός έλεγχος μέρους της Creta Farms από την BELLA μέσω της θυγατρικής Impala, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως ανακοίνωσε η Creta Farm

Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε ομόφωνα την 21.04.2020 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους της Βουλγάρικης Δημοκρατίας “BELLA BULGARIA A.D.” μέσω της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «IMPALA HELLAS» του ενεργητικού και παθητικού της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ συμπεριλαμβανομένης της κατά 100% θυγατρικής της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΤΟ – ΦΑΡΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του διατακτικού της ανωτέρω απόφασης:

“Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια ομόφωνα εγκρίνει την από 25.02.2020 (αριθ. Πρωτ. 1618) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους της Βουλγάρικης Δημοκρατίας “ΜΠΕΛΛΑ (BELLA) ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ (BULGARIA) Α.Ε. (A.D.)” μέσω της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “IMPALA HELLAS BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.” σε

α) τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε της Αποκτώμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

β) συμπεριλαμβανομένης της κατά 100% θυγατρικής της ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗΣ ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΤΟ – ΦΑΡΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, μέσω απόκτησης από την αποκτώμενη της συμμετοχής της στην ΤΕΤΟ – ΦΑΡΜΑ Α.Ε., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που τηρείται στην Υπηρεσία μας την 21η Απριλίου 2020 και έλαβε τον αριθμό 710/2020.”

 

 

 

 

Share This