Τα μέτρα εξυγίανσης οδήγησαν σε εκτίναξη της λειτουργικής κερδοφορίας στα 236,8 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του έτους. Μεγάλη μείωση, κατά 30,1%, στην παραγωγή από λιγνίτη.

Αντιστρέφει η ΔΕΗ την πορεία καταστροφής που ακολουθούσε ως τα μέσα του 2019, καθώς τα μέτρα εξυγίανσης και οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας που ενεργοποιήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου χρόνου οδήγησαν σε υπερπενταπλάσια λειτουργική κερδοφορία το δ’ τρίμηνο του έτους. Αξιοσημείωτη είναι επίσης, η μεγάλη μείωση, κατά 30,1%, της παραγωγής από λιγνίτη, επειδή δεν είναι ανταγωνιστικό καύσιμο, όπως τονίζεται από τη ΔΕΗ.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, από το δ΄ τρίμηνο 2019 η εικόνα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται, καθώς είναι το πρώτο τρίμηνο το οποίο ενσωματώνει πλήρως την θετική επίπτωση των μέτρων που ελήφθησαν, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε € 236,8 εκατ. έναντι € 44,7 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2018, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση, καταγράφηκαν κέρδη € 26,9 εκατ. έναντι ζημιών € 131,6 εκατ. πέρυσι.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε ότι «το πρώτο 6μηνο του 2019 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της ΔΕΗ. Η εταιρεία είχε φτάσει στο χείλος της καταστροφής με σοβαρά ερωτήματα για την επιβίωσή της. Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2019 σηματοδοτούν την αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου».

Ειδικότερα, οι κυριότερες εξελίξεις στα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ το 2019 έχουν εξής:

  • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4% το 2019
  • Το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε € 333,6 εκατ. το 2019 (από € 403,8 εκατ. το 2018)
  • Αντιστροφή τάσης στο δ΄ τρίμηνο 2019 με επαναλαμβανόμενο EBITDA € 236,8 εκατ. από € 44,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν
  • Επιβάρυνση λόγω υψηλότερων αγορών ενέργειας και αυξημένων τιμών CO2
  • Μείωση παραγωγής από λιγνίτη κατά 30,1%, λόγω μη ανταγωνιστικότητάς του
  • Επιβάρυνση των προ φόρων αποτελεσμάτων με € 2,1 δισ. από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων λόγω και της ζημιογόνου θέσης του λιγνίτη.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2019 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή € 99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), από την απομείωση ύψους € 243,4 εκατ. της υποχρέωσης για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς και από την εκκαθάριση ΥΚΩ παρελθόντων ετών συνολικού ύψους € 122,6 εκατ. (είσπραξη € 194,7 εκατ. για την περίοδο 2007-2011 και επιβάρυνση κατά € 72,1 εκατ. για το 2017).

Χωρίς τα ποσά αυτά, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώνεται σε € 333,6 εκατ. Αντίστοιχα και για λόγους συγκρισιμότητας με το 2018, το EBITDA του προηγούμενου έτους προσαρμόζεται σε € 403,8 εκατ.

Η επιδείνωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το σύνολο του έτους οφείλεται πρωτίστως στην μεγαλύτερη δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω της πολύ σημαντικής αύξησης της τιμής τους, η οποία σχεδόν διπλασιάστηκε καθώς επίσης και στην επιβάρυνση του κόστους αγορών ενέργειας από την αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος.

Αντίθετα, θετικά επέδρασαν η ανάκτηση μέρους της αυξημένης δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 μέσω της σχετικής ρήτρας σε πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019, και οι προσπάθειες συγκράτησης του συνολικού κόστους τις επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία έχουν επιλέξει από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο να αποτιμούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία με βάση αποτιμήσεις της εύλογης αξίας τους. Οι αποτιμήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση κάθε 5 χρόνια. Τα αποτελέσματα της τελευταίας αποτίμησης ενσωματώθηκαν στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2014. Κατά συνέπεια, το 2019 ανατέθηκε σε ανεξάρτητο οίκο η εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2019.

Ως αποτέλεσμα της αποτίμησης προέκυψε συνολική υπεραξία για τον Όμιλο ύψους € 1.261 εκατ. η οποία βάσει των ΔΠΧΑ επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια ενώ παράλληλα, ως αποτέλεσμα της αποτίμησης και της ζημιογόνου θέσης του λιγνίτη, προέκυψαν απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους € 2.098,8 εκατ. οι οποίες επιβάρυναν τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου.

Στο ποσό των € 2.098,8 εκατ. περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η πρόβλεψη αποξήλωσης των εγκαταστάσεων των σταθμών παραγωγής και των ορυχείων καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των εδαφικών εκτάσεων των ορυχείων όταν οι εγκαταστάσεις παύσουν να είναι πλέον παραγωγικές. Όλα τα ανωτέρω ποσά δεν έχουν ταμειακή διάσταση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του 2019 σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 424,4 εκατ. έναντι ζημιών € 347,3 εκατ. το 2018.

Η δήλωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, Γιώργου Στάσση

Το πρώτο 6μηνο του 2019 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της ΔΕΗ. Η εταιρεία είχε φτάσει στο χείλος της καταστροφής με σοβαρά ερωτήματα για την επιβίωσή της. Σήμερα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για το 2019. Ειδικά όμως, τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2019 με EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση ύψους € 236,8 εκατ. σηματοδοτούν την αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία είναι απόρροια των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 και επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για το σύνολο του έτους που είχαμε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αποτίμησης της εύλογης αξίας των παγίων μας κάθε πέντε έτη, τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν κατά € 2,1 δισ., αντανακλώντας την ζημιογόνο θέση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία όμως περιορίζεται λόγω του επιταχυνόμενου πλάνου απολιγνιτοποίησης.

Κοιτώντας το επόμενο διάστημα μπροστά μας, είναι βέβαιο ότι η πανδημία του Covid-19 επηρεάζει όλη την οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Από την πρώτη στιγμή, προχωρήσαμε σε δράσεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιχειρησιακή συνέχεια. Αναπτύξαμε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και λάβαμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, των πελατών, και των εργαζομένων μας. Παράλληλα προωθούμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτείνοντας συνεχώς την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, προκειμένου να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από την αδυναμία των πελατών μας να μεταβούν στα καταστήματά μας.

Για το 2020, αναμένεται θετική επίπτωση από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και Οριακής Τιμής Συστήματος.

Παραμένουμε προσηλωμένοι και συνεχίζουμε την διαδικασία μετασχηματισμού που έχουμε ξεκινήσει, προωθώντας την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Έτσι, ταυτόχρονα με τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής μας λειτουργίας που είναι σε εξέλιξη, προχωράμε στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ εξασφαλίζοντας στον τελευταίο διαγωνισμό της ΡΑΕ εγγυημένη τιμή και για τα 200 MW του φωτοβολταϊκού πάρκου που θα κατασκευαστεί στην Κοζάνη συνολικής ισχύος 230 MW.

 

 

 

 

 

Share This