Στόχος είναι η άντληση του ποσού του ενός δισ. ευρώ και η δημοπρασία καταφθάνει παρά την πρόσφατη υποβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch. Σε μία νέα έξοδο στις αγορές, αυτή τη φορά με έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας θα προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ, την Τετάρτη 29 Απριλίου, παρά τις δυσοίωνες εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία και την πρόσφατη υποβάθμιση των προοπτικών της από τον οίκο Fitch.

Στόχος του ΟΔΔΗΧ με τα έντοκα γραμμάτια, που λήγουν στις 30 Οκτωβρίου 2020, είναι να αντλήσει το ποσό του 1 δισ. ευρώ.  Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Δευτέρα  4 Μαΐου 2020 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

 

 

 

 

 

Share This