Αποζημίωση ειδικού σκοπού επαγγελματιών-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Μάρα Μεθενίτη -Φοροτεχνικός

Οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών(ΑΕ), οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους. Χαρακτηριστικά αποζημίωσης. Η αποζημίωση καλύπτει περίοδο 45 ημερών για τους δικαιούχους (17/03-30/04). Είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη,δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται,δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ύψος της ανέρχεται στα 800€.

Προϋποθέσεις: 1. Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι  και  την 20/03/2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018(όπου απαιτείται), με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1-10-2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.

2. Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι την 16/04/2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020(όπου απαιτείται).

3. Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι την 16/04/20 καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.(Αρκεί για το ανωτέρω διάστημα μία περιοδική δήλωση με στοιχεία μεγαλύτερα του μηδενός.)

4. Για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την 16/04/20, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020. (Αρκεί για το ανωτέρω διάστημα να έχει υποβληθεί έστω μία δήλωση με εκροές μεγαλύτερες του μηδενός.) Σε περιπτώσεις έναρξης εργασιών μετά την ανωτέρω ημερομηνία, η υποχρέωση υφίσταται από την περιοδο της έναρξης έως και την 29 Φεβρουαρίου 2019.

5. δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. Οι παραπάνω πέντε προϋποθέσεις, πρέπει να τηρούνται σωρευτικά.

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 28η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», με τους κωδικούς taxisnet του δικαιούχου και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πράγματι πληροί της προϋποθέσεις για την λήψη της αποζημίωσης.

Απώλεια δικαιώματος Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή από την 17/03/20 έως και την 30/04/20 καθώς και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος. •Αναλυτικά οι ΚΑΔ των δικαιούχων αναφέρονται στην με αριθμό 39162 ΕΞ 2020 ( ΦΕΚ Β’ 1457/16-04-2020 )

Share This