Ποιους δικαιούχους και ποια δάνεια αφορά η ρύθμιση για προστασία πρώτης κατοικίας που λήγει 30-4-2020

Κώστας Τσουκαλάς – Δικηγόρος 

Σκέψεις για παράταση της ισχύος της . Όλα θα κριθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

-Όλα τα δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία είτε είναι στεγαστικά ή καταναλωτικά είτε είναι επαγγελματικά σε πιστωτικά ιδρύματα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

-Οφειλές που κατά την 31η -12-2018 ήταν σε καθυστέρηση 90 ημερών

-Η αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ .

-Η αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ , αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

Ποια ήταν τα εισοδηματικά κριτήρια;

-Εισοδηματικά κριτήρια :

12.500 ευρώ για ένα άτομο

21.000 ευρώ για ζευγάρι

26.000 ευρώ για οικογένεια με ένα τέκνο

31.000 ευρώ για οικογένεια με δύο τέκνα.

36.000 ευρώ για οικογένεια με τρία τέκνα 41.000 ευρώ για οικογένεια με τέσσερα τέκνα

-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, πρέπει να έχουν συνολική αξία που να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

-Οι καταθέσεις ή τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

Όριο οφειλής στο ποσό των 130.000 ευρώ ανα πιστωτή , στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης

Για τα δάνεια σε συνάλλαγμα (ελβετικό φράγκο) λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

-Εξαιρούνται οι δανειολήπτες των οποίων έχει απορριφθεί αίτηση του νόμου Κατσέλη λόγω δόλου

-Αφορά οφειλές ή και τέκνα οφειλετών που ενώ δεν δανείστηκαν έλαβαν με γονική παροχή υποθηκευμένο ακίνητο

-Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δανειολήπτες των οποίων εκκρεμεί αίτηση του νόμου Κατσέλη χωρίς ν παραιτηθούν

Με τι όρους προστατεύει την πρώτη κατοικία ο δανειολήπτης;

-Αν κριθεί επιλέξιμος , θα καταβάλλει το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις εντός 25 ετών με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%. -Αν οι οφειλές του είναι μικρότερες από το 120% της αξίας, τότε θα καταβάλλει το σύνολο των οφειλών -Το μέγιστο όριο ηλικίας για καταβολή βάσει της ρύθμισης είναι το 80ο έτος , εκτός και αν οριστεί εγγυητής. -Σε περίπτωση περισσοτέρων οφειλέτων ,η μηνιαία δόση επιμερίζεται ανάλογα με το πώς θα ικανοποιούνταν οι πιστωτές από ένα πλειστηριασμό.

Συνεισφορά Δημοσίου

-Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές και η συνεισφορά του καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη. -Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. -Για να συνεισφέρει το Δημόσιο, πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης. -Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση. -Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.

Διαδικασία/

-Η διαδικασία γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας -Προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής και ταυτόχρονης επανυποβολής της αίτησης, όταν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, που για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να διορθωθούν -Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές Μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει.

Αν η αίτηση απορριφθεί , ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει εντός 15 ημερών στο Ειρηνοδικείο ζητώντας τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του με τα κριτήρια του νόμου

Share This