Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Αλουμύλ κατέγραψε αύξηση 0,3% και διαμορφώθηκε στα €241,5 εκατ. έναντι €240,7 εκατ. το 2018, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €23,0 εκατ. έναντι €14,3 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 60,6%.

Τα μικτά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €58,1 εκατ. έναντι €49,2 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 18,1%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη €3,3 εκατ. έναντι ζημιών €0,6 εκατ. το 2018 (αύξηση κατά 666,1%).

Εταιρεία
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της Μητρικής, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μικρή μείωση 0,3% και διαμορφώθηκε στα €152,8 εκατ. έναντι €153,3 εκατ. το 2018, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €7,6 εκατ. έναντι €9,7 εκατ. το 2018, μειωμένα κατά 21,6%.

Τα μικτά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €21,7 εκατ. έναντι €21,8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, περιοριζόμενα κατά 0,1%.

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες €2,9 εκατ. έναντι κερδών €1,6 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω των δαπανών που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης με τις Πιστώτριες Τράπεζες.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, κ. Γεώργιος Μυλωνάς, ανέφερε: «Το 2019 ήταν μια χρονιά εδραίωσης για την ΑΛΟΥΜΥΛ, με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου να ανέρχονται στα €23,0 εκατ., αυξημένα κατά 60,6%. Η οικονομική επίδοση της ΑΛΟΥΜΥΛ, αποδεικνύει ότι ο Όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.»

 

 

Share This