Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020.

Βασικά οικονομικά μεγέθη -περιόδου

  • Σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών κατά 40% ενώ η αύξηση των εξαγωγών άγγιξε το 90%
  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 8,1 εκατ.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,6 εκατ.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 0,5 εκατ.

Στόχος της Διοίκησης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, παραμένει η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της εταιρείας και η βελτίωση της κερδοφορίας της μέσω:

  • Της αύξησης του κύκλου εργασιών της.
  • Της εστίασης σε προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας που ταυτόχρονα προάγουν την αειφορία.
  • Της επέκτασης της πελατειακής της βάσης στους διάφορους τομείς που δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, έχοντας λάβει την έγκριση των αρμόδιων αρχών της χώρας, η Παπουτσάνης, από τις αρχές Απριλίου, αξιοποιεί μέρος της παραγωγής της υπερσύγχρονης μονάδας στη Ριτσώνα Ευβοίας, για την παραγωγή βιοκτόνων και απολυμαντικών με χρήση οινοπνεύματος σε περιεκτικότητα 80% κατ’ όγκον, ώστε να καλύψει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες της χώρας.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Σημαντική ανάπτυξη του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της κατά 40% παρουσίασε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθε στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Παράλληλα, οι εξαγωγές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 90% και ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2020, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 0,6 εκατ., έναντι € 0,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 0,5 εκατ., έναντι € 0,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τo 1,0 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αυξημένα κατά 112%.

Οι εξαγωγές το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αντιπροσωπεύουν το 67% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης έναντι 49% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Το 46% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από παραγωγές προϊόντων για τρίτους, το 17% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 15% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το 22% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις αλκοολούχων αντισηπτικών.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα

Το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης προέρχεται από πωλήσεις των επωνύμων προϊόντων της (Olivia, Karavaki, Natura, Aromatics κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύχθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020 κατά 10% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, ωφελούμενη και από την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται στα προϊόντα σαπώνων και κρεμοσάπουνων, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Το 17% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, οι οποίες μειώθηκαν κατά 30% το πρώτο τρίμηνο του 2020. Καθώς τα ξενοδοχεία δεν προχώρησαν σε αγορές ξενοδοχειακών προϊόντων για την περίοδο του Πάσχα, η μείωση στην εγχώρια αγορά ήταν έντονη, αγγίζοντας το 53%. Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, οι περιορισμοί σε ταξίδια και η επακόλουθη μείωση διανυκτερεύσεων καθυστέρησαν σε σχέση με την Ελλάδα.

 

 

 

 

 

 

Share This