Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 19,06 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2019, αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών έως 10%, αποφάσισαν οι μέτοχοι της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία, εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή μερίσματος 0,17 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 19.060.173,06 € για τη χρήση 2019. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 28η Απριλίου 2022.

 

Share This