Ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου Πλαστικά Θράκης ανήλθε σε 121,3 χιλ. τόνους, οριακά μειωμένος σε σχέση με το 2018.

Ειδικότερα ο όγκος πωλήσεων στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων ανήλθε στη χρήση 2019 σε 90,3 χιλ. τόνους έναντι 93,5 χιλ. τόνων το 2018 (-3,4%) και στον κλάδο της Συσκευασίας σε 35,7 χιλ. τόνους το 2019 έναντι 34,4 χιλ. τόνων το 2018 (+3,6%). Η μεταβολή στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κλείσιμο του εργοστασίου των μεγασάκων στη Βουλγαρία και στη μείωση των πωλήσεων των θυγατρικών στη Σκωτία και την Αμερική.

Αντιθέτως η άνοδος στον κλάδο της Συσκευασίας προήλθε κατά κύριο λόγο από την Ελληνική αγορά, λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων στους κλάδους τροφίμων και χρωμάτων.

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 2019 ανήλθε σε 327,8 εκ. Ευρώ έναντι 322,7 εκ. Ευρώ το 2018 (+1,6).

Τα ενοποιημένα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 63,5 εκ Ευρώ σε σχέση με 63,2 εκ. Ευρώ το 2018. Οριακή ήταν η μείωση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 19,4% σε σχέση με 19,6% το 2018. Η μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στη μείωση του περιθωρίου μικτούς κέρδους της θυγατρικής του Ομίλου στη Σκωτία, λόγω της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των εργοστασίων, προκειμένου να προετοιμαστεί η εγκατάσταση της νέας γραμμής needlepunch, καθώς και στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η προετοιμασία μετεγκατάστασης της νέας γραμμής στη Σκωτία είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση της σχετικής παραγωγής της θυγατρικής στην Αμερική.

Το ενοποιημένο EBITDA για τη χρήση του 2019 αυξήθηκε κατά 4,5%. (28,7 εκ ευρώ σε σχέση με 27,5 εκ. ευρώ το 2018). Επιπροσθέτως εντός της χρήσεως 2019 προέκυψαν έξοδα και έσοδα τα οποία δεν αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου και τα οποία διαμόρφωσαν ανάλογα το EBITDA. Ειδικότερα το “αναπροσαρμοσμένο” EBITDA για το 2019 ανήλθε σε 30,6 εκ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο «αναπροσαρμοσμένο» EBITDA του 2018 το οποίο ανήλθε σε 29 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,6%.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα 3,7 εκατ. καταγράφοντας πτώση 51,9%.

Τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και έσοδα της χρήσεως για το 2019 αναλύονται ως ακολούθως:

Μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα Χρήσεως 2019 (ποσά σε χιλ. ευρώ)

-€ 1.679 Απομειώσεις και προβλέψεις αποζημιώσεων στην εταιρεία Thrace Linq
-€273 Εσωτερική αναδιοργάνωση Thrace Ipoma -οριστική παύση της εντάσεως εργασίας παραγωγικής διαδικασίας υφαντών μεγασάκων (FIBC) στη Βουλγαρία
-€549 Προβλέψεις αποζημιώσεων του προσωπικού στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιοργάνωσης της Don & Low Ltd

Μη Επαναλαμβανόμενα Έσοδα Χρήσεως 2019 (ποσά σε χιλ. ευρώ)

-€640 Κέρδη από πώληση παγίων στη Don & Low Ltd στο πλαίσιο της εσωτερικής της αναδιοργάνωσης

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2019 ανήλθε σε 146,3 εκ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκ. στις 31.12.2018 και ο Καθαρός Δανεισμός σε 83,5 εκ. σε σχέση με 78,4 εκ. ευρώ στις 31.12.2018. Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,57 σε σχέση με 0,55 στις 31.12.2018.

Προοπτικές και προβλεπόμενη πορεία της χρήσεως 2020
Η αβεβαιότητα που υφίσταται στο ευρύτερο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως επηρεάζεται και από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 συνιστούν παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις και τους οποίους ο Όμιλος αξιολογεί διαρκώς.

Ειδικά σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας και της δυνητικής ύφεσης που έχει ήδη επιφέρει στις τοπικές οικονομίες, δεν δύναται να εκτιμηθεί με σαφήνεια η επίδραση που θα είχε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση αξιολογεί σε διαρκή βάση τα δεδομένα προκειμένου να εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου, συνεπεία του συγκεκριμένου γεγονότος.

Αναφορικά με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020 παρουσιάζονται βελτιωμένα, σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα περιορισμού δυνητικών κινδύνων, εφόσον προκύψουν στο μέλλον.

Σχετικά με την πορεία του δεύτερου τριμήνου, μέχρι σήμερα ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντική επίδραση από τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνονται, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι χαμηλότερες πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με κλάδους με περιορισμένη δραστηριότητα (π.χ. εστίαση, τουρισμός), αντισταθμίζονται από την αύξηση των πωλήσεων προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία, την υγιεινή και τη συσκευασία τροφίμων, προϊόντα για τα οποία η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη και στο άμεσο μέλλον.

Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου και της αναγκαίας ρευστότητας, σε συνδυασμό με τη διαρκή παρακολούθηση των επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας και η έγκαιρη λήψη των απαραίτητων δράσεων, αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας. Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

 

 

Share This