Ποιους δικαιούχους και ποια δάνεια αφορά η ρύθμιση για προστασία πρώτης κατοικίας που παρατάθηκε για 3 μήνες έως 31-7-2020 μας εξηγεί ο δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς

Ποια δάνεια αφορά;.

-Όλα τα δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία

-Οφειλές που κατά την 31η -12-2018 ήταν σε καθυστέρηση 90 ημερών

– Ακίνητα με αντικειμενική αξία μέχρι 250.000 ευρώ

– Ακίνητα με αντικειμενική αξία μέχρι 175.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;

-Εισοδηματικά κριτήρια : 12.500 ευρώ για ένα άτομο 21.000 ευρώ για ζευγάρι 26.000 ευρώ για οικογένεια με ένα τέκνο 31.000 ευρώ για οικογένεια με δύο τέκνα. 36.000 ευρώ για οικογένεια με τρία τέκνα 41.000 ευρώ για οικογένεια με τέσσερα τέκνα

-Η λοιπή ακίνητη περιουσία του αιτούντα πρέπει να έχουν συνολική αξία που να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ. -Να μην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ οι καταθέσεις

-Όριο οφειλής στο ποσό των 130.000 ευρώ ανα πιστωτή, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης

-Εξαιρούνται οι δανειολήπτες των οποίων έχει απορριφθεί αίτηση του νόμου Κατσέλη λόγω δόλου

Με τι όρους προστατεύει την πρώτη κατοικία ο δανειολήπτης;

-Πληρώνει 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις εντός 25 ετών με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%.

-Αν οι οφειλές του είναι μικρότερες από το 120% της αξίας, τότε θα καταβάλλει το σύνολο των οφειλών -Το μέγιστο όριο ηλικίας για καταβολή το 80ο έτος Συνεισφορά Δημοσίου

-Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές και η συνεισφορά του καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη.

-Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται.

-Για να συνεισφέρει το Δημόσιο, πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης.

-Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση.

-Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.

Διαδικασία/ -Η διαδικασία γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

-Προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής και ταυτόχρονης επανυποβολής της αίτησης, όταν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, που για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να διορθωθούν

-Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές

Μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει.

Αν η αίτηση απορριφθεί , ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει εντός 15 ημερών στο Ειρηνοδικείο ζητώντας τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του με τα κριτήρια του νόμου

Share This