Νέα δεδομένα στον εργασιακό τομέα επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς το βασικό σχέδιο στήριξης της οικονομίας περιλαμβάνει παρατάσεις αναστολών και επιδότηση απώλειας µισθού.

Τα µέτρα, µπαίνουν σταδιακά σε λειτουργία τον Μάιο και τον Ιούνιο.Συγκεκριμένα:

-∆υνατότητα παράτασης των αναστολών σύµβασης για έναν µήνα και έως 31 Μαΐου για το 60% του προσωπικού που ήταν σε αναστολή. Επιβάλλεται όριο στις επιχειρήσεις που ανοίγουν, ώστε να επαναφέρουν κατ’ ελάχιστον σε ενεργή απασχόληση το 40% των εργαζοµένων. Ιδια ρήτρα ισχύει και για τους πληττόµενους βάσει ΚΑ∆, καθώς µπορούν να παρατείνουν τις αναστολές έως 31/5 για έως και το 60% όσων τελούν σε αναστολή.

-Πρόγραµµα στη βάση του γερµανικού µοντέλου «Kurzarbeit», που αναµένεται από τον Ιούνιο. Μισθωτοί που θα µπαίνουν σε ευέλικτα σχήµατα εργασίας µε µειωµένο ωράριο και µισθό -µερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας- θα επιδοτούνται µε 40% έως 60% της απώλειας του µισθού.

Share This