Το μέρισμα, που αντιστοιχεί στις 2.731.600 μετοχές που κατέχει η εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,16701 ευρώ. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,1604814 ευρώ ανά μετοχή με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά τη σημερινή της συνεδρίασή..

Το μέρισμα, που αντιστοιχεί στις 2.731.600 μετοχές που κατέχει η εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,16701 ευρώ. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,158660 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2019 ορίσθηκε η 11η Μαΐου, ενώ δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 12η Μαΐου (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 18η Μαΐου από την Eurobank.

 

 

Share This