Από τις 18 Μαΐου πιθανότατα θα επιτραπεί η μετακίνηση και εκτός περιφερειακής ενότητας και νόμου ανά την ηπειρωτική Ελλάδα, αν και μένει να διευκρινιστεί εάν θα υπάρξουν περιοχές που θα εξαιρεθούν λόγω υψηλής μετάδοσης του ιού. Προς το παρόν οι μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας είναι δυνατές για τις ακόλουθες περιπτώσεις.

α) Μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται με σχετική ιατρική βεβαίωση.

γ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού) που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.

δ) Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.

ε) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας που πιστοποιείται με Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που λαμβάνεται από το taxisnet ή με αντίγραφο του Ε1.

Share This