Στην προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών και ομολογιών της MLS Πληροφορική Α.Ε. προχώρησε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε» για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Η περίπτωση της MLS, μέσα από το παρασκήνιο για την πώληση της, ο ρόλος του ξένου επενδύτη και οι ενέργειες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα από την ιδιοκτησία της εταιρίας, θυμίζουν κατά πολύ την περίπτωση της Folli Follie, όπου χειραγωγούσαν τα νούμερα για να βρουν πρόθυμους αγοραστές…

 

Share This