Τη διαδικασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους με αναστολή συμβάσεων εργασίας, προσδιορίζονται, μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), που υποβάλλονται για την αντίστοιχη μισθολογική περίοδο.

Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο, υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με κωδικό τύπου: 01 Κανονική, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, καταχωρούνται στην ΑΠΔ τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησής τους.

Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ως άνω μισθωτών, καταχωρούνται στην ΑΠΔ της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν, εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.

Share This