Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου για μεν τους μισθωτούς, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο, για δε τους μη μισθωτούς λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος που υπόκειται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.Διευκρινίσεις για τις συντάξιμες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης δίνει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.Διευκρινίζεται ότι για τους μισθωτούς ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Ειδικά για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο φορέα αυτό προ της 01.01.1998, δηλαδή πριν την σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, τυγχάνουν εφαρμογής για την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων βάσει του Καν. (ΕΚ) 883/04 και των διατάξεων των ΔΣΚΑ και θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.

Share This