Την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica Bank μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, το Καταστατικό της Τράπεζας καθώς και το άρθρο 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-2020), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄ 83/10.04.2020) και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 05/05/2020, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Τράπεζα) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων) λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19, που θα πραγματοποιηθεί την 04/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, από την αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοίνωση ορισμού της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

3. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).

4. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

5. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).

6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

8. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη 2 Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα κατά την έννοια του ν.4548/2018 ή ενδιαφέροντος της Τράπεζας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο τους ή βάσει συμβάσεων.

9. Τροποποίηση των άρθρων 20 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και 37 (Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού της Τράπεζας

10. Έγκριση αποεπένδυσης της συμμετοχής της Τράπεζας στην ανώνυμη εταιρεία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων»

11. Λοιπά Θέματα Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, η οποία θα συνέλθει μέσω τηλεδιάσκεψης στην Αθήνα, από την αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία (με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων). Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This