Για την υπηρεσία λήψης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας δημιουργήθηκε νέα επιλογή στον Ατομικό Λογαριασμό Μη Μισθωτού ασφαλισμένου, που τηρείται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, στην περιοχή Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ -> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και την λήψη του ΑΑΕ ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

1. Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr.

2. Επιλογή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ της διαδρομής –> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες).

3. Σύνδεση με τη χρήση κωδικών (taxisnet) και του χρήστη.

4. Καταχώρηση του ΑΜΚΑ.

5. Έλεγχος και επιβεβαίωση από τον αιτούντα των προσωπικών του στοιχείων, όπως εμφανίζονται στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

6. Καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. Επιλογή του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (από λίστα).

8. Ανάρτηση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ασκούμενης ατομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με πρόσφατα επικαιροποιημένα στοιχεία που αντλούνται από την ΑΑΔΕ.

Σε περιπτώσεις μη υποχρέωσης έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ (πχ αγροτική δραστηριότητα) ή με ασφαλιστέα ιδιότητα που προκύπτει από συμμετοχή ή σχέση με νομικό πρόσωπο (πχ μέλος ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, διαχειριστής ΙΚΕ) αντί του ΚΑΔ, εμφανίζεται το λεκτικό «Άλλη ασφαλιστέα δραστηριότητα (Αγροτική δραστηριότητα, Συμμετοχή/σχέση με Νομικό πρόσωπο)».

9. Υποβολή αίτησης για την χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

10. Εμφάνιση του Αποδεικτικού ή

11. Εμφάνιση ενημερωτικού σημειώματος με τα αποτελέσματα των ελέγχων, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του.

Προσοχή. Ασφαλισμένοι που δεν περιλαμβάνονται, κατά την πρώτη εφαρμογή, στους χρήστες της νέας Υπηρεσίας θα εξυπηρετούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Share This