Στο ποσό των 72,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου INFORM Π. ΛΥΚΟΣ κατά τη χρήση του 2019, αυξημένες κατά 7% σε σύγκριση με το 2018. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τους σημαντικότερους παράγοντες της αύξησης των πωλήσεων ήταν το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας για τις προεδρικές εκλογές στη Νιγηρία, που υλοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε Ελλάδα και Ρουμανία, αξίας 4,6 εκατ. ευρώ, καθώς και η συμβολή στον κύκλο εργασιών των δύο εξαγορών που έλαβαν χώρα το 2019 στην Ρουμανία και συγκεκριμένα του 65% των μετοχών των εταιρειών SISTEC και η μεταβίβαση συμβολαίων πελατών της STAR STORAGE.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του ομίλου, αυξήθηκαν κατά 14% από 5,5 εκατ. ευρώ το 2018 σε 6,2 εκατ. ευρώ το 2019, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων πωλήσεων, του καλύτερου προϊοντικού μείγματος, της μείωσης του κόστους παραγωγής ως ποσοστού επί των πωλήσεων και επομένως της βελτίωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από 13% το 2018 σε 16% το 2019.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ έναντι 32,8 εκατ. ευρώ το 2018, καθώς το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών της Νιγηρίας συνεισέφερε 2,8 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και αντιστάθμισε μέρος του έργου ATH.ΕΝΑ (κάρτες και εισιτήρια ΟΑΣΑ) που αναγνωρίστηκε το 2018 αξίας 4,4 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων των παραπάνω αναφερομένων εφάπαξ έργων, οι πωλήσεις βελτιώθηκαν κατά 0,9 εκατ. ευρώ χάριν στην αύξηση των οργανικών πωλήσεων στις κατηγορίες των καρτών πληρωμής, των δελτίων τυχερών παιχνιδιών, καθώς και στην ένταξη νέων πελατών στις ψηφιακές εκτυπώσεις καθώς και στη διανομή λογαριασμών.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2019 ανήλθαν στην Ελλάδα σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το 2018.

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% σε σύγκριση με το 2018 και ανήλθαν σε 39,5 εκατ. ευρώ, έναντι 34,6 εκατ. ευρώ το 2018. Η αύξηση αυτή των 4,9 εκατ. ευρώ απορρέει από α) την ενσωμάτωση 2,3 εκατ. ευρώ πωλήσεων ψηφιακής εκτύπωσης και διανομής λογαριασμών από τη μεταβίβαση συμβάσεων πελατών της STAR STORAGE (εξαγορά που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2019), β) το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στην Νιγηρία που υλοποιήθηκε με επιτυχία το α’ τρίμηνο του 2019 αξίας 1,9 εκατ. ευρώ και γ) την ενσωμάτωση 2 μηνών δραστηριότητας της εξαγοράς των εταιριών SISTEC αξίας 0,7 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2019, ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 0,9 εκατ. ευρώ ή 34%.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 20 εκατ. ευρώ το 2019 από 15 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένος κατά 5 εκατ. ευρώ, λόγω των εξαγορών που υλοποιήθηκαν εντός του 2019 στη Ρουμανία, καθώς και των νέων επενδύσεων που υλοποίησε ο όμιλος. Το τίμημα της εξαγοράς του 65% των μετοχών των εταιρειών SISTEC ανήλθε σε 3,5 εκατ. ευρώ, το τίμημα της μεταβίβασης συμβολαίων πελατών από την STAR STORAGE ανήλθε σε 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες επενδύσεις του ομίλου σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό καθώς και λογισμικά προγράμματα ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων και των εσωτερικών αναπτύξεων λογισμικού.

 

 

 

 

Share This