Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επαναλειτουργούν τον Μάιο και για όσο χρόνο αυτές συνεχίζουν να πλήττονται, μπορούν να εφαρμόσουν το μέτρο της λειτουργίας της επιχείρησης με «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας».

Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα και να εισπράττει το 50% του μισθού του. Το υπόλοιπο τμήμα του μισθού θα καλύπτεται από το κράτος, μέχρι το ύψος του 60%.

Στο καθεστώς του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας της, πρέπει να εντάσσεται τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης του οποίου οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή, δηλαδή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είτε δεν είχαν τεθεί ποτέ σε αναστολή, είτε έχει λήξει η αναστολή τους.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του «προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας», υποχρεούνται να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, για όσο διάστημα ισχύει η νέα μορφή ευέλικτης απασχόλησης.

Share This