Για μια υγιή εταιρεία, με υψηλή κερδοφορία και ισχυρή ταμειακή βάση έκαναν λόγο τα στελέχη της ΕΥΑΘ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων στους αναλυτές.

Σήμερα, στην έδρα της ΕΥΑΘ έγινε η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση 2019, στους οικονομικούς αναλυτές. Παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη και οι συγκριτικές αναλύσεις αυτών καθώς και τα επενδυτικά έργα της εταιρείας που βρίσκονται σε εξέλιξη, από τον Πρόεδρο κο Άγι Παπαδόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Άνθιμο Αμανατίδη και τον Διευθυντή Οικονομικών κο Δημήτρη Αλεξανδρή.

Τα στελέχη της ΕΥΑΘ επισήμαναν ότι η εταιρεία παραμένει υγιής, με υψηλή κερδοφορία, ισχυρή ταμειακή βάση, και τόνισαν ότι η πρόσληψη νέου προσωπικού μετά από 14 χρόνια, με υψηλά προσόντα και με την μείωση του μέσου όρου ηλικίας που επέφερε, δίνει πλέον σημαντική ώθηση και στην υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.

Στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης, επισημάνθηκε η έναρξη της δημοπράτησης του έργου επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού, η κατακύρωση της δημοπρασίας για την κατασκευή σειράς αποχετευτικών έργων αναβάθμισης αντλιοστασίων, αντικατάστασης αγωγών και βελτίωσης της λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης και η έγκριση της πρώτης (1ης) επιμέρους σύμβασης για την ενίσχυση – επισκευή του υδαταγωγού Αραβησσού.

Επίσης, υπογράφηκε η σύμβαση για την επέκταση του συστήματος τηλεελέγχου και αυτοματισμού SCADA του συστήματος ύδρευσης. Εντός του 2019 ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με έργα αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού ύψους 6,9 εκ.€ με έργα δικτύου ύδρευσης ύψους 3,4 εκ. € και επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού ύψους 21,7 εκ. €.

Επιπλέον, εντός του 2019 υπεγράφησαν εν μέρει συμβάσεις έργων και μελετών που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας και αφορούν έργα αποχέτευσης και ύδρευσης ποσού σύμβασης 3,7 εκ. € και 3,72 εκ. € αντίστοιχα, καθώς και υποστηρικτικών μελετών ύψους 2,025 εκ. €.

Η ολοκλήρωση της πρόσληψης εργαζομένων που είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ το 2018, η αποχώρηση στελεχών λόγω λήξης της απασχόλησής τους κι η υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου για τον προσδιορισμό της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων, είχαν ως αποτέλεσμα την ελαφρά μείωση των κερδών στη χρήση του 2019.

Υπενθυμίζεται ότι ο τζίρος για τη χρήση του 2019, ανήλθε στα 72,68 εκατ. € έναντι 73,03 εκατ. στην προηγούμενη χρήση. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 43,61 εκατ. € έναντι 42,74 (αύξηση 2,04%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 20,65 εκατ. € έναντι 20,95 εκατ. € (μείωση 1,42%) και τα μετά φόρων σε 14,65 εκατ. € έναντι 14,00 εκατ. € (αύξηση 4,70 %).

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 29,07 εκατ. € έναντι 30,28 εκατ. € (μείωση 4,02%), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 25,92 εκατ. € έναντι 25,48 εκατ. € (αύξηση 1,75%). Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, τέλος, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ανερχόμενα σε 75,84 εκατ. € έναντι 71,63 εκατ. (αύξηση 5,88%). Τέλος, η ΕΥΑΘ πρότεινε μέρισμα € 0,268 ανά μετοχή, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Share This