Κατά το 1ο τρίμηνο του 2020 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ)στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε στα €84,8 εκ. αυξημένη κατά +84,5% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019 (€46,0 εκ.).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 1ο τρίμηνο του 2020 μειωμένος κατά 22,6% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αντίθετα η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 12,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 1ο τριμήνου του 2019 (€54,9 δισ. έναντι €48,6 δισ.).

Ως εκ τούτου, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το 1ο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €7,8 εκ. έναντι €5,9 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2019, αυξημένα κατά 31,8%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 1ο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στα €4,4 εκατ. έναντι €3,8 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2019, αυξημένο κατά 15,4%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που συνδυάστηκαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την δωρεά του Ομίλου για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση του COVID-19, καθώς και τα τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 1ο τριμήνου 2020 ανήλθαν στα €3,05 εκ., αυξημένα κατά 75,7% σε σχέση με τα €1,7 εκ. του 1ου τριμήνου του 2019.

Η σημαντική αύξηση των εσόδων είχε ως αποτέλεσμα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 1ο τρίμηνο του 2020 να διαμορφωθούν στα €2,0 εκ. έναντι €0,9 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 129%.

Για το 1ο τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €1,6 εκ. έναντι €0,6 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 169% ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα €0,03 και €0,013 αντίστοιχα.

Mε βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,026 έναντι €0,010 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ενημέρωση για τις ενέργειες του Ομίλου αναφορικά με τον COVID-19
O Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα την δραστηριότητά του, καθώς η Διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της έκτασης των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία COVID–19 σε βαθμό που να μην υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα αναφορικά με την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος, αξιοποιώντας την τεχνολογική του υποδομή, έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων.

Τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του έτους, συγκριτικά με εκείνα του 1ου τριμήνου 2019, παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετική μεταβολή, καθώς τα μεγέθη της αγοράς ήταν κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο ιδιαίτερα αδύναμα. Ωστόσο, η επίπτωση της πανδημίας COVID-19 έχει ως τώρα περιορίσει σημαντικά τη ΜΗΑΣ του 2ου τριμήνου και η μέση κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται σε χαμηλά 3-ετίας. Συμπερασματικά, στα επόμενα τρίμηνα του 2020 αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά το ποσοστό αύξησης των κερδών, αφού και τα μεγέθη της αγοράς στα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 ήταν σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς εκείνης.

 

 

Share This