Το ακίνητο βρίσκεται επί του 10ου χλ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος. Στα 9.348.215,14 ευρώ το συνολικό τίμημα της εξαγοράς.

Η «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων» γνωστοποίησε ότι υπεγράφη η πράξη πρόωρης λύσης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και μεταβίβασης ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου Πουλαντζά, έναντι συνολικού και ολοσχερώς καταβληθέντος τιμήματος εξαγοράς το οποίο ανέρχεται στα 9.348.215,14 ευρώ.

Το ακίνητο βρίσκεται επί του 10ου χλ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος.

Αναλυτικά:

Η «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων» ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 27/12/2019 απόφασης της Συνελεύσεως των ομολογιούχων δανειστών του από 26/06/2018 ομολογιακού δανείου της εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη βραχυπρόθεσμης δανειακής σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόωρη ολική εξόφληση της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά – Αγρέβη, μεταξύ της εταιρείας και των εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων», «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και «HELLAS CAPITAL LEASING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ», υπεγράφη στις 25/05/2020 , μεταξύ των ως άνω εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και της εταιρείας ,η πράξη πρόωρης λύσης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και μεταβίβασης ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου Πουλαντζά με την οποία μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων» έναντι συνολικού και ολοσχερώς καταβληθέντος τιμήματος εξαγοράς (9.348.215,14) το αναφερόμενο σε αυτήν ακίνητο επί του 10ου χλ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος.

Share This