Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την καταβολή των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου 3/2020, παρέχει έγγραφο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Διαχείριση των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 3/2020:

Α) Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που υπέβαλαν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου 3/2020, πριν από την έκδοση των οδηγιών του υπ’ αριθμ. 82992/06.05.2020 γενικού εγγράφου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, κάνοντας χρήση του Κωδικού Τύπου Αποδοχών (01) Τακτικές Αποδοχές για όλη τη μισθολογική περίοδο του 03/2020, θα πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία:

– Να απευθυνθούν στην αρμόδια τοπική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ της έδρας ή του παραρτήματος της επιχείρησης, προσκομίζοντας, κατά περίπτωση, για κάθε απασχολούμενο ξεχωριστά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη μετατροπή και, ως εκ τούτου, ο διαχωρισμός του διαστήματος της πραγματικής εργασίας από αυτό της αναστολής.

– Οι Κωδικοί Τύποι Αποδοχών, που θα χρησιμοποιηθούν, έχουν καθοριστεί στις οδηγίες του ανωτέρω γενικού εγγράφου.

Β) Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που υπέβαλαν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου 3/2020, πριν από την έκδοση των οδηγιών του υπ’ αριθμ. 82992/06.05.2020 γενικού εγγράφου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, κάνοντας χρήση του Κωδικού Τύπου Αποδοχών (01) Τακτικές Αποδοχές, μόνο για το χρονικό διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή των συμβάσεων εργασίας, θα πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία:

– Να απευθυνθούν στην αρμόδια τοπική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ της έδρας της επιχείρησης, υποβάλλοντας Συμπληρωματική (04) ΑΠΔ, στην οποία θα υπάρχει μοναδική εγγραφή με χρήση του Κωδικού Τύπου Αποδοχών (18) μόνο για το χρονικό διάστημα από την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή από την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των απασχολουμένων τους.

Η υποβολή της ως άνω ΑΠΔ θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη, εφόσον υποβληθεί έως τις 12/06/2020. Μετά τη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Share This