«Πράσινο φως» στην Andromeda και για την εξαγορά των 12.384.984 υπολειπόμενων μετοχών της Νηρεύς αντί 0,23 ευρώ ανά μετοχή.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα της Andromeda Seafood για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της Νηρεύς που δεν απέκτησε μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Το αντίτιμο για κάθε μετοχή θα είναι 0,23 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» , ανακοινώνει ότι, στις 27.05.2020, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από 30.04.2020 έγγραφο αίτημα του Προτείνοντος σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, τις οποίες δεν απέκτησε ο Προτείνων μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 27.11.2019 σύμφωνα με το Νόμο. Η ως άνω έγκριση από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κοινοποιήθηκε στον Προτείνοντα στις 29.05.2020.

2. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 27.05.2020, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 12.384.984 Μετοχές (στο εξής οι «Σχετικές Μετοχές»), έναντι καταβολής 0,23 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Σχετικών Μετοχών, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στη Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν κατόχους Σχετικών Μετοχών, ενώ από το ποσό των 0,23 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών που, σύμφωνα με το νόμο, βαρύνει του πωλητές/κατόχους Σχετικών Μετοχών, όπως άλλωστε ίσχυε και στη Δημόσια Πρόταση.

Η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 12.06.2020. Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του Δικαιώματος Εξαγοράς προβλέπεται στην Απόφαση 1/644.

3. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 1/644, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Σχετικών Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιών του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Σχετικών Μετοχών που είτε δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων είτε βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.

 

 

 

 

Share This