Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού (από 15-06 έως 15-10-2020) για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους. Ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την 29-05-2020.Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Αντιθέτως, θα επιβαρύνουν τους εργοδότες. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό..Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ, απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που έχουν υπαχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα. Εφόσον πραγματοποιηθούν, εκείνες είναι εκ νόμου άκυρες. Επομένως, η απαγόρευση των απολύσεων δεν ενεργοποιείται για το σύνολο των εργαζομένων μιας επιχείρησης, αλλά μόνο για τους εργαζόμενους,που η επιχείρηση επέλεξε να τους εντάξει στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης « ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι επιχειρήσεις- εργοδότες, υποχρεούνται δε να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό.

Share This