Σαφή ενημέρωση και μάλιστα εντός δεκαπενθημέρου θα πρέπει να παρέχει η φορολογική διοίκηση σε κάθε πολίτη, σχετικά με το ποιοι είχαν πρόσβαση στα φορολογικά δεδομένα του, όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα TAXIS.

Το ΣτΕ με απόφασή του αναγνωρίζει το δικαίωμα του πολίτη να έχει πληροφόρηση για το ποιοι έχουν πρόσβαση στα φορολογικά του δεδομένα. Συγκεκριμένα, ο φορολογούμενος θα μπορεί να έχει πλήρη κατάλογο με τα άτομα, τις δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ., που επισκέφθηκαν τα φορολογικά δεδομένα του και ποια χρονική στιγμή, ενώ η απόφαση υποχρεώνει τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών να ενημερώνει τους πολίτες, όταν πρόκειται να μεταβιβάσει προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους, έτσι ώστε να μπορούν να προβάλουν -αν θέλουν- αντιρρήσεις.

Το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, επικαλούμενο τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα, υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών (όπως και όλες οι ανάλογες) «οφείλει» να ενημερώνει τους φορολογουμένους ότι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας.

Σαφής ενημέρωση εντός 15 ημερών

Επιπρόσθετα, υπάρχει σαφής υποχρέωση η δημόσια υπηρεσία να απαντήσει, χωρίς καθυστέρηση, μέσα σε 15 ημέρες εγγράφως και με τρόπο «εύληπτο και σαφή», δίνοντας, μεταξύ των άλλων, πληροφορίες για:

  • Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον φορολογούμενο, καθώς και την προέλευσή τους
  • Τους σκοπούς της επεξεργασίας των φορολογικών δεδομένων και τους αποδέκτες αυτών
  • Την εξέλιξη της επεξεργασίας
  • Τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων
  • Την κοινοποίηση των δεδομένων σε τρίτους

 

 

 

 

 

Share This