Ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί σε νέα εταιρεία, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης.

Ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Alpha Bank, με κύριο στοιχείο τη μεγάλη τιτλοποίηση προβληματικών δανείων Galaxy, έκανε σήμερα η διοίκηση της τράπεζας, «ανάβοντας πράσινο» στην έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με απόσχισης κλάδου και με τη σύσταση νέας εταιρείας.

Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, όπως ανακοινώθηκε από την Alpha Bank Α.Ε. μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Απόσχισης, ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί στην νέα εταιρεία, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης. Η Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν στην κύρια τραπεζική δραστηριότητα, και, με την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 30η Ιουνίου 2020 ορίστηκε ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απόσχισης. Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τη Διασπώμενη μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Το σύνολο των δικαιωμάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατηρηθεί και κατόπιν της ολοκλήρωσης της Απόσχισης. Η ολοκλήρωση της Απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

 

 

 

 

 

Share This