Προβλέπεται η απόκτηση από την εταιρεία κατ’ ανώτατο όριο 1.000.000 ιδίων μετοχών με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα οκτώ Ευρώ (8,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Την έναρξη εφαρμογής – υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοινώνει η Progile δυνάμει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατ’ ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ιδίων μετοχών (συνυπολογιζομένων και συναθροιζομένων σε σχέση με το ως άνω όριο των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αποκτήσεως ιδίων μετοχών), με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα οκτώ Ευρώ (8,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο) και ημερομηνία λήξεως του ως άνω Προγράμματος την 7η Μαΐου 2022.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

 

 

Share This