Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Iουλίου 2020. Επομένως, οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων έως τις 31-07-2020, αλλά για 30 ημέρες μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν και σταδιακά τους εργαζόμενους σε παράταση.

Share This