Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της Trastor για τη δημόσια προσφορά έως 80.690.653 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, εν μέρει με καταβολή μετρητών (τιμή διάθεσης € 0,90 ανά μετοχή) και εν μέρει με συμψηφισμό απαιτήσεως, και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 882η/4.6.2020 συνεδρίασή του.

Επίσης αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρεία «Vodafone Group PLC», για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν.3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «FORTHNET Α.Ε.».

 

 

 

 

Share This