Η Aegean σε συνέχεια της Υπ’ Αρ. Πρωτ. 1124, 29/05/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα.

Η Εταιρεία σύμφωνα με την από 22/2/2019 απόφαση του ΔΣ προέβη σε έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200 εκat. ευρώ, επταετούς διάρκειας. Η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο 12/3/2019-30/6/2019 και 12/3/2019-31/12/2019 παρατίθεται εκ παραδρομής ως μέρος των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αντίστοιχα (ήτοι στις σημειώσεις 5.31 και 3.38, αντίστοιχα) και όχι διακριτά σε ξεχωριστή ενότητα.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 31/12/2019 τα εναπομείναντα κεφάλαια προς διάθεση ύψους 168.578,54 χιλ. ευρώ ήταν τοποθετημένα είτε σε προθεσμιακές καταθέσεις (κατά 59%), είτε σε καταθέσεις όψεως κατά (41%).

 

 

 

 

 

Share This