Την επίσπευση των διαδικασιών για την μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό ρυθμίζει τροπολογία η οποία προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής υλοποίησης των εργασιών κατεδάφισης κτιρίων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου στην περιοχή. Η ρύθμιση κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια του Σώματος.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα έκδοση περισσοτέρων αποφάσεων από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων, ενώ διευκρινίζεται ότι η εκτέλεση τους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός πενταετίας από την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων (οι οποίες επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης).

Σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται «εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από το Γραφείο Ελληνικού και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης, μετά την έκδοση των οποίων ή σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών κατεδάφισης. Οι διαπιστωτικές πράξεις δύναται να εκδίδονται ενιαίες για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές».

 

 

 

 

Share This