Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους 72,62 εκατ. ευρώ  μέσω της έκδοσης μέχρι 80.690.653 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 και με τιμή διάθεσης € 0,90 ανά νέα μετοχή, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εισηγμένη, σε συνέχεια της παρασχεθείσας προς αυτό εξουσιοδότησης με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα δοθεί παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σε αναλογία 17 νέες για κάθε 23 παλαιές μετοχές η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η υπέρ το άρτιο διαφορά μέχρι ποσό € 32.276.261,20 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο».

Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 29.10.2019 και την από 12.12.2019 απόφαση του Δ.Σ.της Εταιρείας, το ποσό της Αύξησης θα καταβληθεί εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης και ειδικότερα: (α) με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης κατ’ ανώτατο ποσό μέχρι €41.084.115,00 (στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), η οποία απαίτηση θα απορρέει από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (εφεξής το «Μ.Ο.Δ.»), η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε με την από 29.10.2019 απόφαση της Ε.Γ.Σ της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 19.11.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (αφορά την απαίτηση της WRED LLC από την Εταιρεία).

Το ακριβές ποσό που θα καταβληθεί με συμψηφισμό της ληξιπρόθεσμης απαίτησης από το Μ.Ο.Δ. θα ισούται με το ποσό που θα έχει καταβληθεί από τον ομολογιούχο δανειστή για την κάλυψη των ομολογιών που θα έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του Μ.Ο.Δ. και το οποίο (κεφάλαιο πλέον τόκοι), σύμφωνα με τους όρους του από 20.11.2019 προγράμματος Μ.Ο.Δ., όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της από 30.04.2020 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας και ισχύει, καθίσταται ληξιπρόθεσμο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της προθεσμίας εγγραφής (άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης) στην Αύξηση, και (β) σε μετρητά κατά το ποσό που θα υπολείπεται έως του ανώτατου ποσού της Αύξησης μετά την αφαίρεση του διά συμψηφισμού υπό (α) καταβληθέντος ποσού, ήτοι σε μετρητά θα καταβληθεί ποσό από €31.537.472,70 έως €72.621.587,70 (στα οποία ποσά περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό).

Διευκρινίζεται ότι ο συμψηφισμός χωρεί μόνο αναφορικά με απαίτηση υφιστάμενου Μετόχου στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή ο ομολογιούχος δανειστής πρέπει να είναι δικαιούχος δικαιώματος προτίμησης.

Σε κάθε περίπτωση, θα δύναται να καταβάλει σε μετρητά τυχόν επιπλέον ποσό που θα υπολείπεται μέχρι την πλήρη κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στην αναλογία συμμετοχής του στο ποσό της Αύξησης και τυχόν ποσό προεγγραφής (π.χ. σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το σύνολο του Μ.Ο.Δ. αλλά ο μέτοχος/ομολογιούχος δανειστής ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν ή/και περαιτέρω προεγγραφεί για τυχόν αδιάθετες μετοχές).

Την 16.03.2020 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΧ) 2104690 η από 12.12.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της Αύξησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. της 12.12.2019. Μέχρι την 04.06.2020, ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου της Αύξησης (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») (εφεξής η «Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου») έχουν εκδοθεί ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας € 14,95 εκατ., στο πλαίσιο του ΜΟΔ οι οποίες καλύφθηκαν στο σύνολό τους από τη WRED LLC.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την από 30.04.2020 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες επιστολές πρόθεσης των βασικών μετόχων αποφάσισε ομόφωνα ότι, στο πλαίσιο του Μ.Ο.Δ. θα εκδοθούν ομολογίες μέχρι του ποσού των € 31,95 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των ομολογιών που έχουν εκδοθεί μέχρι την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, και περιόρισε την ονομαστική αξία του Μ.Ο.Δ. σε έως € 31,95 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε € 94.930.180,00, διαιρούμενο σε 189.860.360 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 η καθεμία.

Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε € 72.621.587,70. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των σχετικών δηλώσεων των βασικών μετόχων αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση (βλέπε ενότητα 4.8 «Δηλώσεις Κύριων Μετόχων και μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων» του Ενημερωτικού Δελτίου), στην Αύξηση πρόκειται να καταβληθεί το ποσό των € 14,95 εκατ. με συμψηφισμό της ληξιπρόθεσμης απαίτησης της WRED LLC που απορρέει από το ΜΟΔ καθώς και ποσό € 22,0 εκατ. σε μετρητά από το μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς.

Σε μετρητά θα καταβληθεί και όποιο επιπλέον ποσό στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής των λοιπών μετόχων.

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 10.06.2020.

Από την ίδια ημερομηνία (10.06.2020), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Δικαίωμα Προτίμησης Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι κατ’ άρθρο 5.2 παρ. 1 του Κανονισμού του Χ.Α. θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (11.06.2020) και εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

 

 

 

 

Share This