Στους κωδικούς 659-660 ή 619-620 ανάλογα με το αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και ΠΡΟΣΟΧΗ υπάγονται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ.

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη Ειδικός Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Τα εισοδήματα αυτά αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους κατόπιν της σωστής επιλογής προέλευσης από τον πίνακα των εφικτών δυνατοτήτων. Κάποια λοιπόν από τα εισοδήματα που καταχωρούμε σε αυτούς τους κωδικούς είναι τα εξής ! Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία και συναφή. Η διατροφή συζύγου και τέκνων. Οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης. Οι μισθοί, οι συντάξεις και τα πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%. Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων. Το ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW. Εδώ υπάγονται και τα κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη. Οι τόκοι των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%. Τα κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών με απόκτηση πριν από 01.01.2009. Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ, ΕΟΧ, ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια. Τα εισαχθέντα μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν φορολογούνται με τον ν. 4607/2019, καθώς και μερίσματα λοιπών ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975. Τα κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις του ν.27/1975. Τα κέρδη από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων, υπεραξία από εκποίηση πλοίου, είσπραξη από ασφαλιστική αποζημίωση, οικονομική ενίσχυση λόγω διάλυσης αλιευτικού, εκμίσθωση για θαλάσσιες έρευνες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ! Το ΚΕΑ Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία με βάση το άρθρο 67του ΚΦΕ. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων της ημεδαπής προέλευσης. Οι πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις έως 12.000 ευρώ αθροιζόμενες Επίσης, οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις. Η αγροτική επιδότηση πρόωρης της συνταξιοδότησης. Το κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιριών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ. Το κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους.Τα ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του ν.4001/2011 Α΄ 179, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου Τα μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος. Καλή επιτυχία στην υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης!

Share This