Αλλαγές στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.200 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,του ΟΑΕΔ σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης προβλέπει ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.Το πρόγραμμα ξεκινά την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

α. Μεταποίηση-Βιομηχανία:

ΣΤΑΚΟΔ:10-20, 22-34.

β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ): ΣΤΑΚΟΔ: 61-63.

γ. Υλικά-Κατασκευές: ΣΤΑΚΟΔ: 41-43.

δ. Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics): ΣΤΑΚΟΔ: 49-53.

ε. Ενέργεια: ΣΤΑΚΟΔ: 35.

στ. Βιοεπιστήμες και Υγεία – φάρμακα: ΣΤΑΚΟΔ: 21 και 86.

ζ. Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη – Κλιματική Αλ- λαγή: ΣΤΑΚΟΔ: 36-39.

η. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ): ΣΤΑΚΟΔ: 55, 58-60, 72, 79 και 91.

θ. Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη: ΣΤΑΚΟΔ: 72.

Από τους ανωτέρω τομείς εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Καν.1407/2013 (de minimis).

Share This