Στο ποσό των 147,748 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι πωλήσεις του Ομίλου Quest, από 124,996 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, αυξημένες κατά 18,2%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBITDA, ανήλθαν στα 12,559 εκατ. ευρώ από 11,845 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6%. Τα κέρδη προ φόρων EBT, ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 στα 6,755 εκατ. ευρώ από 6,579 εκατ. ευρώ τo αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, αυξημένα κατά 2,7%.

Οι επενδύσεις του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019, εκ των οποίων τα 848.000 ευρώ αφορούν σε εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου από την QE και περίπου 1 εκατ. ευρώ αφορούν σε ανάπτυξη υποδομών της ACS.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 24,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019. Η μεταβολή από τις 31/12/2019, οφείλεται κυρίως στο κεφάλαιο κίνησης και η τάση αυτή παρατηρείται κάθε χρόνο την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Αναφορικά με τα προϊόντα πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm) το πρώτο τρίμηνο του 2020 υπήρξε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+23,8%) ενώ μειώθηκε η προ φόρων κερδοφορία (κατά 0,8 εκατ. ευρώ ή -40% σε σχέση με το 2019), καθώς πέρυσι είχε επηρεαστεί θετικά κατά́ 1,4 εκατ. ευρώ, λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Αφαιρουμένης της εν λόγω θετικής επίδρασης στα περυσινά αποτελέσματα, η φετινή κερδοφορία της δραστηριότητας έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Στις υπηρεσίες πληροφορικής (όμιλος Unisystems) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 υπήρξε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+19,9%) αλλά και σημαντική βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+65,5%) η οποία οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων.

Στις ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS – Courier) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+9,7%) με σχεδόν αντίστοιχη βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+8%).

Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (Cardlink) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις (-13,4%) και στην προ φόρων κερδοφορία (-28,6%) κάτι που οφείλεται, τόσο στην ωρίμανση της αγοράς των POS, όσο και στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες που προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς και μειωμένες τιμές στη νέα διάρκειά της (2020 – 2024). Στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 υπερδιπλασιάστηκαν τα μεγέθη της εταιρείας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μετά την εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13,5MW, στη διάρκεια του 2019. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι σήμερα ~26 ΜW.

Οι λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, η οποία, εξαιρουμένων των ενδοομιλικών μερισμάτων, παρουσιάζει έσοδα περίπου 425.000 ευρώ και οριακή κερδοφορία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This