Στην καινοτομία συνεχίζει να επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τον νέο κορονοϊό και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και κοινωνία. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι χορήγησε ήδη περίπου €166 εκατ., από κονδύλια του πιλοτικού μέσου “Accelerator” του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), σε 36 επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Επιπλέον, πάνω από €148 εκατ. θα χορηγηθούν σε 36 ακόμα επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλουν στο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη.

Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων 2020”, του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε., θα ανέλθουν σε €314 εκατ. σε αυτόν τον γύρο.

Οι 36 επιλεγείσες επιχειρήσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην καταπολέμηση του κορονοϊού, θα επικεντρωθούν σε πρωτοπόρα έργα, όπως η επέκταση της παραγωγής μαντηλιών βιολογικής απολύμανσης, η ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης μηχανικού αερισμού, που προσφέρουν σε όσους παρέχουν πρώτες βοήθειες, πληροφορίες για την ποιότητα του αερισμού που παρέχεται στους ασθενείς, η ανάπτυξη πλατφόρμας αντισωμάτων για την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜμΕ που επιλέχθηκαν, για να λάβουν στήριξη, προέρχονται από 16 χώρες, μεταξύ των οποίων 12 κράτη-μέλη της Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο και 3 συνδεδεμένες χώρες.

Αριστεία καινοτομίας
Επιπλέον, 139 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού και οι οποίες δεν μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση σε αυτόν τον γύρο λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού, έλαβαν τη νέα “σφραγίδα αριστείας COVID-19”, σε αναγνώριση της αξίας των προτάσεων τους και προκειμένου να μπορέσουν να προσελκύσουν στήριξη από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Τέλος, 679 ακόμα σφραγίδες αριστείας χορηγήθηκαν σε προτάσεις υψηλής ποιότητας, που πληρούσαν τα κριτήρια χρηματοδότησης του ΕΣΚ, αλλά οι οποίες δεν μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περίπου 4.000 νεοφυείς, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο του πιλοτικού μέσου “Accelerator” του ΕΣΚ τον Μάρτιο, αποτέλεσαν αριθμό ρεκόρ. Από αυτές, περισσότερες από 1.400 πρότειναν καινοτομίες σχετικές με την πανδημία του νέου κορωνοϊού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στον παρόντα γύρο χρηματοδότησης διατέθηκαν επιπλέον €150 εκατ., με αποτέλεσμα τα συνολικά διατεθέντα κονδύλια να υπερβαίνουν τα €314 εκατ.

Accelerator
Από τα €314 εκατ. που χορηγήθηκαν συνολικά για χρηματοδότηση από το ΕΣΚ, τα €174 εκατ. θα έχουν τη μορφή επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου. Από τη σύστασή του, στα μέσα του 2019, το πιλοτικό μέσο “Accelerator” του ΕΣΚ έχει προσφέρει τη δυνατότητα άμεσων επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι ποσού €15 εκατ., επιπλέον της στήριξης μέσω επιχορηγήσεων, μέχρι ποσού €2,5 εκατ. Αίτηση έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής περισσότερες από 10.000 νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ, για συνολικό ποσό χρηματοδότησης άνω των €26 δισ.

Οι υποστηριζόμενες από το ΕΣΚ επιχειρήσεις επωφελούνται, επίσης, από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών καθοδήγησης, πλαισίωσης και συμβουλευτικής/επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρασχεθούν για πρώτη φορά στις επιχειρήσεις, που έλαβαν σφραγίδα αριστείας COVID-19.

Share This