Αποζημίωση ειδικού σκοπού 300 – 534 ευρώ θα λάβουν για τον Μάιο ελεύθεροι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι.

 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η αποζημίωση ειδικού σκοπού χορηγείται ως εξής: α) 534 ευρώ για όσους τα περιοριστικά μέτρα παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020. β) 300 ευρώ, για όσους είχαν πληγεί αλλά για τους οποίους δεν παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020. Η υπουργική απόφαση καθορίζει τους αριθμούς δραστηριότητος ΚΑΔ οι οποίοι πλήττονται και δικαιούνται την ενίσχυση Μαΐου. Βάσει ΚΑΔ , δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι: – ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, – οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, – οι συμπλοιοκτησίες, – οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., – επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα . Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: 1) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός. Ειδικά οι επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας, έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018. 2) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020. 3) Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 4) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης 5) Για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) , να έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310, 311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές).

Share This