Σε οποιαδήποτε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την υποβολή των καταγγελιών.Με βάση την έδρα του εργοδότη ορίζεται συνήθως το κατά τόπο αρμόδιο.

Γιάννης Καρούζος -Δικηγόρος

Εξάλλου, το Σ.Ε.Π.Ε έχει την αρμοδιότητα να:

  • ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις, γενικότερα κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας
  • να προβαίνει σε κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα σχετικά με την διαπίστωση τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
  • να εισέρχεται οποιαδήποτε ώρα στον χώρο εργασίας
  • να λαμβάνει διοικητικά μέτρα, να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στην Δικαιοσύνη
  • να έχει πρόσβαση στα αρχεία της επιχείρησης
  • να εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτημα που υποβάλλεται σχετικά με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας
  • να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά στην επίλυση διαφορών. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για τριμερής συνάντηση μεταξύ εργαζομένου, εργοδότη και επιθεωρητή. Ο εργοδότης πρέπει να παρασταθεί κατά την διαδικασία είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του νομίμου εκπροσώπου.

Στο τέλος ο επιθεωρητής συντάσσει το «Δελτίο Εργατικής Διαφοράς» στο οποίο περιέχονται οι θέσεις των τριών μερών. Αυτό αποτελεί δημόσιο έγγραφο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο.

Share This