Το νομοσχέδιο για τη σύσταση μικροχρημαδοτήσεων προβλέπει τη παροχή δανείων έως 25.000 ΕΥΡΩ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Κατερίνα Φραγκάκη -Δικηγόρος

Στόχος είναι να καλύφθει  το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο πλήττει κυρίως όσους βρίσκονται στο ξεκίνημά της και είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, επίσης σκοπός των δανείων αυτών είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας αλλά  αλλά και να ενισχυθούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Δικαιούχοι θα είναι :

-πολύ μικρές επιχειρήσεις,

-φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση

-όσοι θέλουν να εκπαιδευτούν για να μπουν στην αγορά εργασίας

-τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Το νομοσχέδιο είναι βασισμένο στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη Χορήγηση Μικροπιστώσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρμόδια αρχή εποπτείας και αδειοδότησης των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες αποκλειστικού σκοπού. Επίσης, θα παρέχουν υποχρεωτικά  συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων.

Προβλέπεται με έμφαση η υποχρέωση διαφάνειας στους όρους δανειοδότησης, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στη σύμβαση. Για τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων εισάγεται η υποχρέωση ελέγχου, πριν τη χορήγηση κάθε μορφής μικροχρηματοδότησης, της τήρησης του σκοπού αυτής. Ακόμη, προσδιορίζονται οι τυποποιημένες πληροφορίες για τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση των ιδρυμάτων αυτών.

Η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη.

Για την τήρηση του ορίου μικροχρηματοδοτήσεων ο δικαιούχος θα υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία παράλληλα συναινεί στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018 που αφορούν αποκλειστικά τη χορήγηση σε αυτόν μικροχρηματοδότησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επιβεβαίωση της τήρησης του ορίου των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

 

Share This