Νέο κύμα φυγής στη σύνταξη με άγνωστες επιπτώσεις για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αναμένεται να καταγραφεί το επόμενο διάστημα.

Γιώργος Κουτσούκος -Εργατολόγος

• Ελεύθεροι επαγγελματίες στον πρώην ΟΑΕΕ
-”Παλαιοί” ασφαλισμένοι με 35ετία μέχρι 31/12/2012 από τα 60 έως τα 62 ηλικιακά έτη.
-”Νέοι” ασφαλισμένοι (μετά την 01/01/1993) με 15ετία με μειωμένη σύνταξη από τα 62.

• Αγρότες στον πρώην ΟΓΑ
-Ασφαλισμένοι με 40ετία στα 62.
-Προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων για τη συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης.
-Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρµόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
-Απαιτείται εκτός της καταβολής εισφορών και η απόδειξη άσκησης του επαγγέλματος.

•Απασχόληση συνταξιούχων
-Από τον Αύγουστο η περικοπή κατά 30% στους συνταξιούχους που εργάζονται.
-Για τους συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν την 13.5.2016 και συνεχίζουν την εργασία τους και μετά την 28.2.2020 δίδεται μεταβατική περίοδος ενός έτους.
– Από την καταβολή εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ- εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ, ενώ όλοι οι λοιποί συνταξιούχοι επιβαρύνονται κανονικά.
-Για τους συνταξιούχους που απασχολούνται πλέον περιστασιακώς (λίγες ημέρες ή και ώρες ανά την εβδομάδα ή και το μήνα), δεν προβλέπεται αναλογική περικοπή της σύνταξής τους, γεγονός που ευλόγως δημιουργεί καταστάσεις άνισης μεταχείρισης μεταξύ των κατηγοριών των συνταξιούχων.

•Κρατήσεις ΑΚΑΓΕ
-Μειωμένες από 10 έως 83 ευρώ τον μήνα αποδόθηκαν από το ΕΤΕΑΕΠ οι επικουρικές στους δικαιούχους τους.
-Η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατήθηκε εκ νέου επί λανθασμένων ποσών.
-Η παρακράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ υπολογίζεται επί των μεικτών αποδοχών κάθε δικαιούχου επικουρικής. Μεικτά, κατά τη νομοθεσία, νοούνται τα ποσά που απομένουν μετά τις μειώσεις των νόμων του 2012 (ν. 4024, 4051 και 4093) και των λοιπών εισφορών (νέα κράτηση ΕΤΕΑΕΠ 5,2%).
-Ήδη από τον Μάρτιο του 2017 κατέστη σαφές ότι η εισφορά υπέρ ΑΚΑΓΕ συνεχιζόταν να υπολογίζεται εσφαλμένα, παρακρατώντας έως τότε από τους συνταξιούχους ποσά κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά που προβλέπονταν.

Share This