Των Sara Baiocco, Leonie Westhoff, Felice Simonelli

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αλλαγών στην αγορά εργασίας, και κυρίως μεγάλες μεταμορφώσεις όπως η ψηφιοποίηση, η γήρανση των πληθυσμών και η κλιματική αλλαγή.

Δεδομένης της σημασίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την οικονομία της ΕΕ και την απασχόληση, η έρευνα προσφέρει πληροφορίες για τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις, πιθανές ευκαιρίες που προκύπτουν από δραστηριότητες αναβάθμισης καθώς και από επιλογές πολιτικής.

Η έρευνα αυτή προετοιμάστηκε από το CEPS για την Κομισιόν -τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, τα Κοινωνικά Ζητήματα και την Ένταξη κατόπιν αιτήματος της μονάδας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μαθητείας και εκπαίδευσης ενηλίκων, υπό τη διεύθυνση δεξιοτήτων.

Πηγή: CEPS

 

Share This