Κατ’ αρχήν, η μείωση των ωρών απασχόλησης, η οποία συνεπάγεται και μείωση των αποδοχών,  προϋποθέτει τροποποιητική σύμβαση, καθώς τόσο το ωράριο, όσο και ο μισθός αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας.

Γιάννης Καρούζος-Δικηγόρος

Επομένως, για να συμβεί αυτό, χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. Διαφορετικά, η αλλαγή αυτή δύναται να αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του εργαζομένου. Τότε, ο εργαζόμενος μπορεί είτε να θεωρήσει τη μεταβολή ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αξιώνοντας αποζημίωση απόλυσης, είτε να αρνηθεί τη μεταβολή, προσφέροντας τις υπηρεσίες του υπό τους προηγούμενους όρους και καθιστώντας τον εργοδότη υπερήμερο. Στην τελευταία περίπτωση θα μπορεί να αξιώσει τις αποδοχές που θα εδικαιούτο υπό τους προηγούμενους όρους εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος δεν πρέπει να αποδεχθεί τη μεταβολή αυτή αλλά να επιφυλαχθεί κάθε νόμιμου δικαιώματός του.

Share This