Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου για την επιδότηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων, το περίφημο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο θα λειτουργήσει ως (ολιγόμηνη) συνέχεια του ν. 4605/2019, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της α΄ κατοικίας. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος επιδότησης θα είναι έως 9 μήνες και αφορά εκτός από «κόκκινους» οφειλέτες, για πρώτη φορά, και συνεπείς δανειολήπτες.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος πληγεί αποδεδειγμένα από τον covid-19. Πιο συγκεκριμένα:

 • Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα που έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και μπήκαν ή βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας ή έχουν σημαντική μείωση μηνιαίου μισθού,
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και ανήκαν στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
 • Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι που έλαβαν οικονομική ενίσχυση,
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα,
 • Εταίροι εταιρειών που επλήγησαν από τον κορονοϊό,
 • Όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής,
 • Όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συνεργασία» ή έχουν αποδεδειγμένα μείωση των εισοδημάτων τους λόγω της πανδημίας.

Εξαιρούνται όσοι έχουν υπαχθεί είτε στον ν.4605/2019 (διάδοχο σχήμα ν. Κατσέλη) είτε στον ν.4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός), ενώ για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και εγκριθεί συνεισφορά μέσω του συγκεκριμένου νόμου, θα πρέπει να παραιτηθούν από το δικαίωμα ζήτησης συνεισφοράς του Δημοσίου. Επίσης, για όσους οφειλέτες εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό η συζήτηση της αίτησής τους, μπορούν να καταθέσουν αίτηση και εφόσον ρυθμίσουν συναινετικά, η δίκη καταργείται.

Από εκεί και πέρα, παρατηρούμε στο σχέδιο νόμου τον διαχωρισμό των οφειλών σε 3 κατηγορίες: α) εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση έως 90 μέρες στις 29/2/2020, β) δάνεια που ήταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29/2/2020 και γ) δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη από 90 μέρες στις 29/2/2020 και έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες ή τα funds. Ανάλογα με την κατηγορία υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά επιδότησης και κριτήρια επιλεξιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Συνεπείς δανειολήπτες ή με δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών στις 29/2/2020 και μέγιστο ποσό επιδότησης 600 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή

Ποσοστά επιδότησης:

1ο τρίμηνο: 90%

2ο τρίμηνο: 80%

3ο τρίμηνο: 70%

Κριτήρια υπαγωγής:

 • Αξία κύριας κατοικίας: 300.000 ευρώ
 • Υπόλοιπο δανείου: 300.000 ανά πιστωτή
 • Οικογενειακό εισόδημα: για άγαμο 24.000 ευρώ, για έγγαμο 42.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία το ανώτερο.
 • Καταθέσεις: έως 40.000 ευρώ
 • Σύνολο ακίνητης περιουσίας: 600.000 ευρώ
 • Αξία μεταφορικών μέσων: 80.000 ευρώ

 

 • Οφειλέτες με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29/2/2020 και μέγιστο ποσό επιδότησης 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή

Ποσοστά επιδότησης:

1ο τρίμηνο: 80%

2ο τρίμηνο: 70%

3ο τρίμηνο: 60%

Κριτήρια υπαγωγής:

 • Αξία κύριας κατοικίας: 250.000 ευρώ
 • Υπόλοιπο δανείου: 250.000 ανά πιστωτή
 • Οικογενειακό εισόδημα: για άγαμο 17.000 ευρώ, για έγγαμο 30.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία το ανώτερο.
 • Καταθέσεις: έως 25.000 ευρώ
 • Σύνολο ακίνητης περιουσίας: 500.000 ευρώ
 • Αξία μεταφορικών μέσων: 80.000 ευρώ
 • Οφειλέτες με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29/2/2020 τα οποία έχουν καταγγελθεί και μέγιστο ποσό επιδότησης τα 300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή

Ποσοστά επιδότησης:

1ο τρίμηνο: 60%

2ο τρίμηνο: 50%

3ο τρίμηνο: 30%

Κριτήρια υπαγωγής:

 • Αξία κύριας κατοικίας: 200.000 ευρώ
 • Υπόλοιπο δανείου: 130.000 ανά πιστωτή
 • Οικογενειακό εισόδημα: για άγαμο 12.500 ευρώ, για έγγαμο 21.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία το ανώτερο.
 • Καταθέσεις: έως 15.000 ευρώ
 • Σύνολο ακίνητης περιουσίας: 280.000 ευρώ
 • Αξία μεταφορικών μέσων: 80.000 ευρώ

Επιπλέον, προβλέπονται και περιπτώσεις διακοπής της χρηματοδότησης του δημοσίου. Ειδικότερα:

 • Αν διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
 • Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος
 • Αν κατόπιν 3 διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν καταστεί δυνατή η πίστωση της συνεισφοράς του δημοσίου
 • Αν σε περίπτωση επανελέγχου διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του δημοσίου
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της δόσης
 • Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη
 • Αν αποδειχθεί ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής

Μάλιστα, σε περίπτωση που χαθεί η ρύθμιση, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει το ποσό που έχει δώσει με τόκο 2% ή 5%. Στόχος είναι οι αιτήσεις να ξεκινήσουν να κατατίθενται ακόμα και μέσα στον Αύγουστο αφού καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η 30η Σεπτεμβρίου.

Share This