Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVlD-19 και άλλες διατάξεις», καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020. από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι, που υπάγονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν απασχολούνται. Σήμερα για το μήνα Ιούλιο το συγκεκριμένο ποσοστό ορίζεται σε 60%.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας:

Επί του άρθρου 8

Με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) θεσπίστηκε ο μηχανισμός στήριξης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020. Με τον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά ποσοστό 60% του εισοδήματος των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, των οποίων μειώνεται μονομερώς από τον εργοδότη ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας έως του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%). Επιπροσθέτως, με την περ, γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας εργαζομένων τους και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν.

Επιπροσθέτως, με το άρθρο δέκατο έκτο του v. 4693/2020 (Α’ 116) τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και ορίστηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.7.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 προβλέπεται ότι καταβάλλονται από τον Κρατικό Προυπολογισμό οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, κατά ποσοστό 60% για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, ενώ για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι οι εργοδοτικές εισφορές και οι εισφορές εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 τροποποιείται η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις- εργοδότες των περ. α), β) και γ) της παρ. 5 για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020 υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων αυτών, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Προσέτι, προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι οι εργοδοτικές εισφορές και οι εισφορές εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλεται από τον Κρατικό Προυπολογισμό κατά ποσοστό 100%.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με το εν λόγω πρόσθετο μέτρο επιχειρείται η παροχή επιπλέον στήριξης στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVlD-19.

Άρθρο 8

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

1. Το τρίτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές ΠΟΙ.) αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προυπολογισμό κατά ποσοστό 60%. Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προυπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται».

2. Η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του v. 4690/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) για επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και ι-ιόνο για τους εκεί εργαζομένους τους.

οι επιχειρήσεις-εργοδότες των περ. α), β) και γ) υποχρεούνται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020 να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 3, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων αυτών, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προυπολογισμό.

Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Κατ’ εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020 έως 31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα».                                                                                    Πηγή:e-forologia

Share This