Η λήψη και εν συνεχεία η επεξεργασία ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι τα δεδομένα υγείας από ιδιωτικούς φορείς, οφείλουν να εδράζονται στη συναίνεση του υποκειμένου. Η συναίνεση πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης και όχι καταναγκασμού, ενώ επιπλέον δύναται να ανακαλείται ελεύθερα.

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Ιδίως όμως στις εργασιακές σχέσεις, όπου ο εργαζόμενος αποτελεί το αδύναμο και ασθενέστερο μέρος, η ύπαρξη της συναίνεσής του και μόνο δεν μπορεί να νομιμοποιήσει πλήρως τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η προσκόμιση αποτελεσμάτων εξέτασης για τη νόσο covid-19. Με άλλα λόγια η συγκατάθεση είναι εξαιρετικά απίθανο να συνιστά νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στην εργασία, εκτός εάν οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν την επεξεργασία αυτή, χωρίς αρνητικές συνέπειες.

Σε κάθε περίπτωση για τη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας συλλογής δεδομένων υγείας των εργαζομένων από τους εργοδότες, θα πρέπει να τηρηθεί πλήρης, αποτελεσματική και ολοκληρωτική ενημέρωση των εργαζομένων στην οποία, πρέπει να περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, τα εξής σημεία:

  1. Το είδος του αρχείου που θα συσταθεί. Ειδικά, αν αυτό θα είναι σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.
  2. Τον χρόνο διατήρησης του αρχείου.
  3. Τον επεξεργαστή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  4. Ποια άτομα θα έχουν πρόσβαση σε αυτό.
  5. Αναλυτική ενημέρωση για το δικαίωμα των εργαζομένων στη λήθη, στη διόρθωση και στην εναντίωση.
  6. Τον σκοπό της συλλογής.
  7. Αναλυτική απαρίθμηση των λόγων, που καθιστούν τη συλλογή αναγκαία, πρόσφορη, αλλά και το ηπιότερο μέτρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.
  8. Ενημέρωση των εργαζομένων περί του ελεύθερα ανακλητού χαρακτήρα της συναίνεσής τους, αλλά και της μη ύπαρξης δυσμενών συνεπειών από την άρνηση τους για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  9. Πληροφόρηση για το προσωπικό, που θα διενεργεί τις ιατρικές εξετάσεις, το οποίο πρέπει να δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο.

Επιπρόσθετα, το κόστος διενέργειας των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, εφόσον αυτές ζητηθούν από τον εργοδότη, βαρύνουν τον τελευταίο, αφού ο ίδιος δεσμεύεται από την υποχρέωση πρόνοιας και τήρησης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Τέλος, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θεωρούν ότι η συλλογή των ιατρικών τους δεδομένων είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας, ή εφόσον διαπιστώσουν ότι δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, δύνανται να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα της εναντίωσης, όπως εκείνο κατοχυρώνεται τόσο στην ευρωπαϊκή οδηγία, όσο και στη κείμενη νομοθεσία, διατηρώντας επιπλέον, το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καταγγέλλοντας τη σχετική πρακτική.

Share This