Τα δικαιολογητικά που εκδίδουν οι εφορίες της χώρας ανέρχονται σε 53.Μεταξύ αυτών είναι το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ, αντίγραφο της περιουσιακής κατάστασης, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, έναρξης ή διακοπής εργασιών και δεκάδες άλλα έγγραφα.

Η λίστα με τα πιστοποιητικά

 1. Πιστοποιητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε.
 2. Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ποσό του εισοδήματος και το μέρος του φόρου που καταβλήθηκε επ’ ονόματι του νομικού προσώπου και αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό.
 3. Βεβαίωση περί χαρακτηρισμού ενός προσώπου ως νομικής οντότητας κατά την έννοια της περ. δ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)
 4. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε στην ημεδαπή από νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή παρακρατήθηκε στο εισόδημα των προσώπων αυτών για τον συμψηφισμό του με τον φόρο εισοδήματος στο κράτος που έχουν τη φορολογική κατοικία τους, με βάση τη νομοθεσία του κράτους αυτού.
 5. Βεβαίωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η εγκατάστασή της, από 25 Νοεμβρίου 2011 και μετά στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Iστορικού Kέντρου της Αθήνας, με βάση τις διατάξεις της παρ.Β2 του άρθρου 43 και της παρ.Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α’ 249)
 6. Πιστοποιητικό, ατελώς, του οικονομικού εφόρου της κατοικίας ή της μόνιμης διαμονής του αιτούντος, το οποίο βεβαιώνει αν ο αιτών υπέβαλε κατά την τελευταία τριετία δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου άμεσου φόρου, καθώς και την εξακρίβωσή της ύστερα από έλεγχο.
 7. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι έχει υποβληθεί δήλωση εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 – Α’ 18) και ότι έχουν καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις της εισφοράς αυτής, από τις υπόχρεες εταιρείες/επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) (πλην των διαχειριστριών).
 8. Βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τη μεταβίβαση ή υποθήκευση του πλοίου.
 9. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων , συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για τις ναυτιλιακές εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 – Α’ 77, μετά την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης.
 10. Βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας (Π.Φ.Κ.).
 11. Πιστοποιητικό Κατάστασης Φορολογουμένου βάσει της 13ης Οδηγίας Ε.Ε. (για αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε σε τρίτες χώρες).
 12. Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων αγοράς ή εισαγωγής καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και λήψης υπηρεσιών χωρίς καταβολή Φ.Π.Α. από Α.Ε.Ι., Ι.Τ.Ε. κλπ. που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 13. Βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α. (εκδίδεται για αγορά σκαφών).
 14. Βεβαίωση (εκδίδεται για εισαγωγή σκαφών), που υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
 15. Βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α. (εκδίδεται για αγορά αεροσκαφών και υλικών και αντικειμένων χωρίς Φ.Π.Α.).
 16. Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων για αγορά επενδυτικών αγαθών με καταβολή του Φ.Π.Α. από τον ίδιο τον αγοραστή ορισμένων βιομηχανικών, μεταλλευτικών κλπ επιχειρήσεων.
 17. Απόφαση χορήγησης αναστολής εφαρμογής Φ.Π.Α. στα ακίνητα.
 18. Βεβαίωση εξόφλησης οφειλόμενου φόρου λόγω διακανονισμού ακίνητου σε αναστολή.
 19. Βεβαίωση ή θεώρηση ή σχετική επισημειωματική πράξη, από τις οποίες προκύπτει η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. για παραδόσεις ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις πλοίων/σκαφών ή μηχανών αυτών και οι οποίες απαιτούνται ως δικαιολογητικά για την εγγραφή των ανωτέρω πλοίων/σκαφών στα οικεία νηολόγια ή τα βιβλία εγγραφής μικρών σκαφών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 20. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο.
 21. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο.
 22. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
 23. Βεβαίωση καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας.
 24. Βεβαίωση για άρση απαλλαγής α’ κατοικίας (λόγω μεταβίβασης εντός πενταετίας).
 25. Πιστοποιητικό καταβολής φόρου λόγω άρσης απαλλαγής α’ κατοικίας ή θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στην οποία θα πιστοποιείται η καταβολή του φόρου της πρώτης απαλλαγής (λόγω χορήγησης νέας απαλλαγής).
 26. Βεβαίωση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για προσδιορισμό αξίας ακινήτου για μεταγραφή συμβολαίου μετά από την παρέλευση έτους από τη σύνταξή του.
 27. Πιστοποιητικό φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
 28. Βεβαίωση σε δίκες επί μισθωτικών διαφορών για το ύψος αντικειμενικής αξίας μισθίων ακινήτων, όπου δε δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, συγκριτικά στοιχεία της αγοραίας αξίας.
 29. Έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας δημοσίων κτημάτων σε περίπτωση εκποίησής τους.
 30. Προσδιορισμός ελάχιστου τιμήματος προσφοράς σε περίπτωση εκποίησης ακινήτων κοινωφελών περιουσιών με δημοπρασία.
 31. Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στις δηλώσεις ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ και έχει εξοφληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του, τα πέντε προηγούμενα της μεταβίβασης έτη.
 32. Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.
 33. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου.
 34. Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου.
 35. Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου.
 36. Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
 37. Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
 38. Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
 39. Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου
 40. Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
 41. Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
 42. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου.
 43. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου.
 44. Βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου.
 45. Βεβαίωση διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου.
 46. Βεβαίωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
 47. Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο (για κατάθεση αίτησης εξυγίανσης).
 48. Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο (για κατάθεση αίτησης πτώχευσης).
 49. Βεβαίωση καταβολής ποσού υπέρ τρίτων.
 50. Αποδεικτικό ενημερότητας.
 51. Βεβαίωση οφειλής, η οποία εκδίδεται από τις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης και τα Τελωνεία.
 52. Αναλυτική Κατάσταση Βεβαιωμένων Οφειλών.
 53. Πίνακας χρεών.
Share This