Εκδόθηκε η απόφαση 32518/10-8-2020 σύμφωνα με την οποία στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) δημιουργείται ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας εκκαθαρίζονται και πληρώνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., εξαιρουμένων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του πρώην Ο.Π.Α.Δ./ Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., και αφορούν την περίοδο από 1.1.2006 έως την ένταξη εκάστου κλάδου υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ημερομηνία έναρξης της πλατφόρμας ορίζεται η 21η Αυγούστου 2020.

Διαδικασία υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία και δικαιολογητικά στοιχεία

1. Οι ιδιώτες – πάροχοι που επιθυμούν να υπαχθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

2. Η υπαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι προαιρετική, και προϋποθέτει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την παραίτηση των ιδιωτών-παρόχων από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για έξοδα είσπραξης με αντάλλαγμα την άμεση τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων προς αυτούς οφειλών. Σε περίπτωση μη υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θίγονται οι αξιώσεις των ιδιωτών παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων δυνάμει της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες – πάροχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» και υποβάλουν αρχικά αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

4. Η αίτηση υποβάλλεται σε διακριτό πεδίο της πλατφόρμας, ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και περιλαμβάνει: τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος-παρόχου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία), τη διεύθυνση του, τον αριθμό λογαριασμού IBAN, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, τα ποσά και τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών με επισήμανση (σε προσφερόμενο από την πλατφόρμα πεδίο) για τα παραστατικά που τυχόν έχουν εκχωρηθεί ως απαιτήσεις, καθώς και τα στοιχεία του/των τυχόν εκδοχέα/έων της απαίτησης μετά των στοιχείων αυτού/ών

(Επωνυμία Εκδοχέα, ΑΦΜ, Αριθμός και ημ/νια σύμβασης εκχώρησης της απαίτησης). Τέλος, με ειδική επισημείωση όπως ορίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο αιτών επιλέγει την κατηγορία παρόχου υπηρεσιών υγείας που τον αφορά όπως αυτές ορίζονται από το νόμο για τον καθορισμό των προβλεπομένων εκπτώσεων.

5. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και διακριτά ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) με την οποία ο αιτών δηλώνει αρχικά ότι δεν έχει εκχωρήσει τις απαιτήσεις που εμπεριέχονται στην αίτησή του, πλην εκείνων που έχει ο ίδιος επισημάνει.

6. Στην περίπτωση που επιθυμούν να ενταχθούν στο μηχανισμό ιδιώτες – πάροχοι που έχουν ασκήσει αγωγές ή προσφυγές σε οποιοδήποτε Δικαστήριο κατά του πρώην Φ.Κ.Α με αίτημα αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό για τα ποσά που τους οφείλονται, στην αίτηση που θα υποβάλλουν θα δηλώσουν ότι θα παραιτηθούν από το κάθε δικόγραφο αγωγής ή προσφυγής εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή – προσφυγή.

7. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί οριστική ή τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση κατά του πρώην Ταμείου, πλην όμως επιθυμούν να υπαχθούν στο μηχανισμό, στην αίτηση που υποβάλλουν δηλώνουν ότι παραιτούνται από τη διεκδίκηση τόκων και δικαστικής δαπάνης κατά του πρώην Ταμείου, αναφορικά με τις συγκεκριμένες αγωγές – προσφυγές.

Πηγή :e-forologia.gr

Share This