Ρυθμίσεις για πρώτη κατοικία και ρύθμιση για ευάλωτους οφειλέτες με παροχή στεγαστικού επιδόματος.
Κώστας Τσουκαλάς-Δικηγόρος
Ευάλωτος οφειλέτης: (i) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, άγαμος: 8.180 ευρώ, ζευγάρι: 13.917 ευρώ και κάθε παιδί: 3.361 ευρώ) (ii) η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο μέχρι τρία (3) τέκνα.
• Σε περίπτωση που δικαιούχος κηρυχθεί σε πτώχευση, θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει την κύρια κατοικία του στον Φορέα Απόκτησης και επαναμίσθωσης και να την μισθώσει από αυτόν. • Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη. • Ο φορέας θα είναι ιδιωτικός • αν ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για την διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται την μεταβίβαση της κυριότητας της πρώτης κατοικίας καταβάλλοντας τίμημα ίσο με την τρέχουσα εμπορική αξία • Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως μισθώματα δεν θα αφαιρούνται από το τίμημα επαναγοράς . • Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι ευάλωτο πρόσωπο, δικαιούται να λάβει στεγαστικό επίδομα.
Share This